Συμμαχία για την ανακύκλωση των πλαστικών: 10 εκατομμύρια τόνοι ανακυκλώμενου πλαστικού σε νέα προϊόντα έως το 2025

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 100 δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι που καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα των πλασ...


Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 100 δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι που καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα των πλαστικών υπέγραψαν τη δήλωση της συμμαχίας για την ανακύκλωση των πλαστικών, η οποία προωθεί εθελοντικές δράσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ.

Η δήλωση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα επιτύχει τον στόχο της χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου πλαστικού για την παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως στην Ευρώπη έως το 2025. Ο στόχος αυτός τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική της για τις πλαστικές ύλες για το 2018, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να τονώσει την ανακύκλωση των πλαστικών στην Ευρώπη.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δήλωσε:

«Χαιρετίζω τις δεσμεύσεις της βιομηχανίας να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε τις πλαστικές ύλες. Με την αποτελεσματική ανακύκλωση των πλαστικών, θα καθαρίσουμε τον πλανήτη μας και θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα με τα πλαστικά απόβλητα στον κύκλο παραγωγής.».

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, δήλωσε: «Έχουμε την ευκαιρία να καταστήσουμε τη βιομηχανία μας παγκόσμια ηγετική δύναμη στα ανακυκλωμένα πλαστικά. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε πλήρως για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας.».

Η δήλωση που υπογράφεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων, φορείς τυποποίησης, ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και τοπικές και εθνικές αρχές, υποστηρίζει τον στόχο των 10 εκατομμυρίων τόνων και ζητεί τη μετάβαση σε μηδενικά πλαστικά απόβλητα στη φύση και μηδενική υγειονομική ταφή. Καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη του στόχου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

  • βελτίωση του σχεδιασμού των πλαστικών προϊόντων, ώστε να καταστούν περισσότερο ανακυκλώσιμα και να ενσωματώνουν περισσότερα ανακυκλωμένα πλαστικά
  • προσδιορισμός του αναξιοποίητου δυναμικού για αυξημένη συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και των επενδυτικών κενών·
  • διαμόρφωση ενός θεματολογίου έρευνας και ανάπτυξης για τα ανακυκλωμένα πλαστικά·
  • καθιέρωση ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος για την παρακολούθηση όλων των ροών πλαστικών αποβλήτων στην ΕΕ. 
Επόμενα βήματα

Η δήλωση της Συμμαχίας θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στον ιστότοπο της Επιτροπής, ώστε μελλοντικά να υπογράψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ιδίως από τις δημόσιες αρχές από όλη την Ευρώπη.

Οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι εταιρείες ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλουν οικειοθελείς δεσμεύσεις για τη χρήση ή την παραγωγή περισσότερων ανακυκλωμένων πλαστικών, αν δεν το έχουν κάνει ήδη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu 

Ιστορικό

Στην ΕΕ, οι δυνατότητες ανακύκλωσης των πλαστικών αποβλήτων παραμένουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες, ιδίως σε σύγκριση με άλλα υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί ή τα μέταλλα. Κάθε χρόνο συλλέγονται στην Ευρώπη πάνω από 27 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων· από αυτούς, λιγότερο από το ένα τρίτο διοχετεύονται σε μονάδες ανακύκλωσης. Ως εκ τούτου, το 2016 πωλήθηκαν στην Ευρώπη λιγότεροι από 4 εκατομμύρια τόνοι ανακυκλωμένων πλαστικών, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 8 % της αγοράς πλαστικών στην ΕΕ. Εγκρίνοντας τον ενωσιακό στόχο πώλησης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ έως το 2025, η Συμμαχία για την ανακύκλωση των πλαστικών δεσμεύεται να συμβάλει στην τόνωση της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ κατά περισσότερο από 150 %. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δρομολόγηση της συμμαχίας για την ανακύκλωση των πλαστικών στις 11 Δεκεμβρίου 2018. Η δρομολόγηση της συμμαχίας ακολούθησε την προκαταρκτική αξιολόγηση των εθελοντικών δεσμεύσεων του κλάδου για περισσότερα ανακυκλωμένα πλαστικά. Έδειξε ότι οι δεσμεύσεις των προμηθευτών ανακυκλωμένων πλαστικών ήταν επαρκείς για την επίτευξη και ακόμη και υπέρβαση του ενωσιακού στόχου χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών στην Ευρώπη έως το 2025. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις που ελήφθησαν από τους χρήστες ανακυκλωμένων πλαστικών (όπως οι μετατροπείς και οι κατασκευαστές πλαστικών) δεν ήταν επαρκείς και ήταν αναγκαία η ανάληψη δράσης για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης.

Η συμμαχία για την ανακύκλωση των πλαστικών πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 5 Φεβρουαρίου 2019 στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Βιομηχανίας. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνεργαστούν κατά μήκος των αξιακών αλυσίδων των πλαστικών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών σε προϊόντα στην ΕΕ έως το 2025.

Συμφώνησαν να εργαστούν σε πέντε θέματα κατά προτεραιότητα:

  • συλλογή και διαλογή πλαστικών αποβλήτων
  • σχεδιασμός προϊόντων για ανακύκλωση 
  • περιεκτικότητα των προϊόντων σε ανακυκλωμένο πλαστικό
  • έρευνα & ανάπτυξη και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της χημικής ανακύκλωσης και
  • παρακολούθηση των ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ. 
Ομάδες εργασίας συστάθηκαν αμέσως για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων και συναντήθηκαν την άνοιξη του 2019 για να συντάξουν τη δήλωση που υπεγράφη σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες: δελτίο Τύπου, ενημερωτικά δελτία και σημείωμα

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR  (+32 2 295 61 69)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

Related

What's hot? 996277809614450822

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item