Christa Schweng: "Η συνοχή πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της μεταπανδημικής Ευρώπης"

Η σύνοδος ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) φιλοξένησε τον Σεπτέμβριο συζήτηση σχετικά με την πολιτική σ...


Η σύνοδος ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) φιλοξένησε τον Σεπτέμβριο συζήτηση σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, όπου όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η ανάκαμψη πρέπει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που ενέτεινε η κρίση COVID-19. 

Η πολιτική συνοχής είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός νέου μεταπανδημικού οράματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιασμένου στην ευημερία, την ένταξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ένα όραμα το οποίο θα περικλείει πλήρως την κοινωνία των πολιτών. Αυτό ήταν το μήνυμα της Christa Schweng, Προέδρου της ΕΟΚΕ, το οποίο συμμερίστηκε η Elisa Ferreira, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο. 

Από τις απαρχές της κρίσης COVID-19, η πολιτική συνοχής υπήρξε καθοριστική για την εξεύρεση λύσεων κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ανισοτήτων που υφίστανται εντός και μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών, των πόλεων και των ανθρώπων, με την κατάσταση να έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

«Η πολιτική συνοχής διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση ισορροπημένης ανάκαμψης που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο. Η αρχή της εταιρικής σχέσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εν λόγω πολιτικής και θέλουμε να δούμε την αρχή αυτή να επεκτείνεται στο μέσο NextGenerationEU και στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να καταστεί επίσης λιγότερο γραφειοκρατική, πιο ψηφιοποιημένη και περισσότερο αποτελεσματική», δήλωσε η κ. Schweng
 
Η κ. Ferreira επεσήμανε πως η κρίση COVID-19 επιδείνωσε τις προϋπάρχουσες ανισότητες και δημιούργησε νέες, επηρεάζοντας πρωτίστως τους εργαζομένους στην πρώτη γραμμή, τις ευπαθείς ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, όσους έχουν λιγότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και εκείνους που επλήγησαν περισσότερο από τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων, όπως οι γυναίκες και οι νέοι: «Η Ένωσή μας είναι τόσο ισχυρή όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος της. Η αντιμετώπιση και η μείωση των ανισοτήτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για μια ισχυρή και ακμάζουσα Ένωση. Η κοινωνική δικαιοσύνη και η πολυδεκτικότητα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκαμψης. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε τα κοινωνικά ζητήματα χωρίς να επιλύσουμε τις χωρικές και τις περιφερειακές ανισότητες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τους τόπους όπου ζουν οι άνθρωποι»

Πολιτική συνοχής της ΕΕ - Συστήματα ηλεκτρονικής συνοχής και καταπολέμηση των ανισοτήτων 

Η Ολομέλεια ενέκρινε δύο πρωτεύοντα έγγραφα για την πολιτική συνοχής. Στο πρώτο έγγραφο, μια ενημερωτική έκθεση που εκπόνησε η Elena-Alexandra Calistru, η ΕΟΚΕ διεξάγει αξιολόγηση της εφαρμογής και της απόδοσης των συστημάτων ηλεκτρονικής συνοχής για τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020, τονίζοντας ότι τα συστήματα ηλεκτρονικής συνοχής αποτελούν χρήσιμα εργαλεία και έχουν διαμορφώσει το πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.

Σχολιάζοντας τη γνωμοδότηση, η κ. Calistru δήλωσε: «Τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν σημαντικό μηχανισμό για τη διευκόλυνση της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης των κρατών μελών. Καθώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένα, τέτοια εργαλεία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της χρηματοδότησης, τα ανοιχτά δεδομένα όσον αφορά τα χρηματοδοτούμενα έργα και η συνεχής επικοινωνία που διευκολύνει την πρόσβαση της κοινωνίας των πολιτών στις πολιτικές της ΕΕ»

Στο δεύτερο έγγραφο, μια γνωμοδότηση που εκπόνησαν ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης και η Judith Vorbach , η ΕΟΚΕ επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους η πολιτική συνοχής και το μέσο NextGenerationEU (NGEU), πρωτίστως μέσω του εμβληματικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (MAA), επιδιώκουν να διορθώσουν τις ελλείψεις στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική σφαίρα και να υλοποιήσουν μια οικονομική και κοινωνική προσέγγιση εστιασμένη στην ευημερία όπου η ευεξία των ανθρώπων έχει προτεραιότητα και κανείς δεν μένει στο περιθώριο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βαρδακαστάνης δήλωσε: «Ενώ είναι σημαντικό να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και η σύγχυση κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα δεν αντιφάσκουν ούτε υπονομεύουν το ένα το άλλο. Οι αρχές της πολιτικής συνοχής, με τους αυστηρούς κανόνες της σχετικά με τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να υιοθετηθούν από τις διαδικασίες του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προκειμένου να κατευθύνουν αποτελεσματικά τις επενδύσεις σε μέτρα κοινωνικής ένταξης»

Η κ. Vorbach πρόσθεσε: «Το NGEU αποτελεί αποφασιστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της ΕΕ. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία του. Γι’ αυτό, ζητούμε να δοθεί έμφαση στη δίκαιη κατανομή των πόρων του NGEU προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χάσματα στην κοινωνία, τα οποία διευρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη πολιτική προσέγγιση και να μην αφεθεί κανείς στο περιθώριο, είναι αναγκαία η καλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών»

Συνυπολογισμός των θέσεων της κοινωνίας των πολιτών στη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Gonçalo Lobo Xavier, εξ ονόματος της Ομάδας των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, αναφέρθηκε στους σημαντικούς πόρους των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τονίζοντας πως έφτασε η στιγμή να διασφαλιστεί πως η κοινωνία των πολιτών θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει πραγματικά στην εφαρμογή τους. 

Ο Oliver Röpke, πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, τόνισε πως είναι ζωτικής σημασίας τα ταμεία συνοχής να ευθυγραμμιστούν με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η ποιοτική απασχόληση σε όλες τις περιφέρειες, κατά τρόπο βιώσιμο που θα οδηγεί σε κοινωνική ένταξη και δίκαιη κινητικότητα. 

Τέλος, ο Séamus Boland, πρόεδρος της Ομάδας «Ευρώπη της Πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ, τόνισε πως η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να περιέχει τέσσερα στοιχεία: τον προσδιορισμό των κοινωνιών που θέλουμε, μια ολιστική και συμπληρωματική πολιτική προσέγγιση, τον καθορισμό των δικών μας κόκκινων γραμμών μεταξύ των ευρωπαϊκών αξιών και της ενωσιακής χρηματοδότησης και την ευκαιρία σμίλευσης ευρωπαϊκής ταυτότητας γύρω από τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Related

What's hot? 3907091528255925598

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item