Εκλογές Προέδρων και Αντιπροέδρων για τις Επιτροπές του ΕΚ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Όλες οι μόνιμες επιτροπές (20) και υποεπιτροπές (2) του Κοινοβουλίου συνεδρίασαν για τη σ...ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Όλες οι μόνιμες επιτροπές (20) και υποεπιτροπές (2) του Κοινοβουλίου συνεδρίασαν για τη σύστασή τους σε σώμα την Τετάρτη, εκλέγοντας προέδρους και αντιπροέδρους. Τα προεδρεία των επιτροπών (πρόεδρος και μέχρι τέσσερις θέσεις αντιπροέδρων) εκλέγονται για θητείες δυόμιση ετών.

Οι επιτροπές είναι αρμόδιες για τη συζήτηση νομοθετικών προτάσεων, ορίζουν ομάδες διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια συνομιλίων με τους υπουργούς της ΕΕ, υιοθετούν εκθέσεις, διοργανώνουν ακροάσεις και ελέγχουν το έργο των άλλων οργάνων και θεσμών της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των επιτροπών του ΕΚ.  

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Πρόεδρος: κος. David McALLISTER (ΕΛΚ, Γερμανία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Witold Jan WASZCZYKOWSKI (Συντηρητικοί, Πολωνία)
Οι Αντιπρόεδροι Β’, Γ’ και Δ’ θα εκλεγούν σε μελλοντική συνεδρίαση.  

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Πρόεδρος: κα. Nathalie LOISEAU (Renew Europe, Γαλλία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ (Σοσιαλιστές, Ελλάδα)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Kinga GÁL (ΕΛΚ, Ουγγαρία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κος. Özlem DEMIREL (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Γερμανία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Lukas MANDL (ΕΛΚ, Αυστρία)  

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πρόεδρος: κα. Maria ARENA (Σοσιαλιστές, Βέλγιο)
Α’ Αντιπρόεδρος: κα. Irina VON WIESE (Renew Europe, Ηνωμένο Βασίλειο)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Hannah NEUMANN (Πράσινοι, Γερμανία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κα. Karoline EDTSTADLER (ΕΛΚ, Αυστρία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Raphaël GLUCKSMANN (Σοσιαλιστές, Γαλλία)  

Επιτροπή Ανάπτυξης

Πρόεδρος: κος. Tomas TOBÉ (ΕΛΚ, Σουηδία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κα. Pierrette HERZBERGER-FOFANA (Πράσινοι, Γερμανία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Norbert NEUSER (Σοσιαλιστές, Γερμανία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κα. Chrysoula ZACHAROPOULOU (Renew Europe, Γαλλία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Erik MARQUARDT (Πράσινοι, Γερμανία)  

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Πρόεδρος: κος. Bernd LANGE (Σοσιαλιστές, Γερμανία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Jan ZAHRADIL (Συντηρητικοί, Τσεχία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Iuliu WINKLER (ΕΛΚ, Ρουμανία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κα. Άννα-Μισέλ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΛΚ, Ελλάδα)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κα. Marie-Pierre VEDRENNE (Renew Europe, Γαλλία)  

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Πρόεδρος: κος. Johan VAN OVERTVELDT (Συντηρητικοί, Βέλγιο)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Janusz LEWANDOWSKI (ΕΛΚ, Πολωνία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Olivier CHASTEL (Renew Europe, Βέλγιο)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κα. Margarida MARQUES (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Niclas HERBST (ΕΛΚ, Γερμανία)  

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Πρόεδρος: κα. Monika HOHLMEIER (ΕΛΚ, Γερμανία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κα. Isabel GARCÍA MUÑOZ (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Caterina CHINNICI (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κα. Martina DLABAJOVÁ (Renew Europe, Τσεχία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Tamás DEUTSCH (ΕΛΚ, Ουγγαρία)  

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Πρόεδρος: κος. Roberto GUALTIERI (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Luděk NIEDERMAYER (ΕΛΚ, Τσεχία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Stephanie YON-COURTIN (Renew Europe, Γαλλία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κος. Derk Jan EPPINK (Συντηρητικοί, Ολλανδία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. José GUSMÃO (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Πορτογαλία)  

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Το προεδρείο θα εκλεγεί σε μελλοντική συνεδρίαση.  

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων

Πρόεδρος: κος. Pascal CANFIN (Renew Europe, Γαλλία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Bas EICKHOUT (Πράσινοι, Ολλανδία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Seb DANCE (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κος. Cristian-Silviu BUŞOI (ΕΛΚ, Ρουμανία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κα. Anja HAZEKAMP (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Ολλανδία)  

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Πρόεδρος: κα. Adina-Ioana VĂLEAN (ΕΛΚ, Ρουμανία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Zdzisław KRASNODĘBSKI (Συντηρητικοί, Πολωνία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Morten PETERSEN (Renew Europe, Δανία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κα. Patrizia TOIA (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κα. Lina GALVEZ MUÑOZ (Σοσιαλιστές, Ισπανία)  

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών

Πρόεδρος: κα. Petra DE SUTTER (Πράσινοι, Βέλγιο)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Pierre KARLESKIND (Renew Europe, Γαλλία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Maria GRAPINI (Σοσιαλιστές, Ρουμανία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κα. Róża THUN (ΕΛΚ, Πολωνία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κα. Maria Manuel LEITÃO MARQUES (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία)  

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Πρόεδρος: κα. Karima DELLI (Πράσινοι, Γαλλία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Johan DANIELSSON (Σοσιαλιστές, Σουηδία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Sven SCHULZE (ΕΛΚ, Γερμανία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κος. István UJHELYI (Σοσιαλιστές, Ουγγαρία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Jan-Christoph OETJEN (Renew Europe, Γερμανία)  

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πρόεδρος: κος. Younous OMARJEE (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Γαλλία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Krzysztof HETMAN (ΕΛΚ, Πολωνία)
Οι Αντιπρόεδροι Β’, Γ’ και Δ’ θα εκλεγούν σε μελλοντική συνεδρίαση.  

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Πρόεδρος: κος. Norbert LINS (ΕΛΚ, Γερμανία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Francisco GUERREIRO (Πράσινοι, Πορτογαλία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Daniel BUDA (ΕΛΚ, Ρουμανία)
Οι Αντιπρόεδροι Γ’ και Δ’ θα εκλεγούν σε μελλοντική συνεδρίαση.  

Επιτροπή Αλιείας

Πρόεδρος: κος. Chris DAVIES (Renew Europe, Ηνωμένο Βασίλειο)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Peter van DALEN (ΕΛΚ, Ολλανδία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Søren GADE (Renew Europe, Δανία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κος. Giuseppe Ferrandino (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κα. Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR (ΕΛΚ, Πορτογαλία)  

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Πρόεδρος: κα. Sabine VERHEYEN (ΕΛΚ, Γερμανία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Romeo FRANZ (Πράσινοι, Γερμανία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Dace MELBĀRDE (Συντηρητικοί, Λετονία)
Οι Αντιπρόεδροι Γ’ και Δ’ θα εκλεγούν σε μελλοντική συνεδρίαση.  

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Πρόεδρος: κα. Lucy NETHSINGHA ( Renew Europe, Ηνωμένο Βασίλειο)
Α’ Αντιπρόεδρος: κος. Sergey LAGODINSKY (Πράσινοι, Γερμανία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Marion WALSMANN (ΕΛΚ, Γερμανία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κος. Ibán GARCIA DEL BLANCO (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Raffaele STANCANELLI (Συντηρητικοί, Ιταλία)  

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Πρόεδρος: κος. Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (Σοσιαλιστές, Ισπανία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κα. Maite PAGAZAURTUNDÚA (Renew Europe, Ισπανία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κος. Pietro BARTOLO (Σοσιαλιστές, Ιταλία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Emil RADEV (ΕΛΚ, Βουλγαρία)
Ο Αντιπρόεδρος Γ’ εκλεγεί σε μελλοντική συνεδρίαση.  

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Πρόεδρος: κος. Antonio Tajani (ΕΛΚ, Ιταλία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κα. Gabriele Bischoff (Σοσιαλιστές, Γερμανία)
Οι Αντιπρόεδροι Β’, Γ’ και Δ’ θα εκλεγούν σε μελλοντική συνεδρίαση.  

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόεδρος: κα. Evelyn REGNER (Σοσιαλιστές, Αυστρία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κα. Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Ισπανία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Πράσινοι, Γαλλία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κα. Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ (ΕΛΚ, Ελλάδα)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κος. Robert BIEDROŃ (Σοσιαλιστές, Πολωνία)  

Επιτροπή Αναφορών

Πρόεδρος: κα. Dolors MONTSERRAT (ΕΛΚ, Ισπανία)
Α’ Αντιπρόεδρος: κα. Tatjana ŽDANOKA (Πράσινοι, Λετονία)
Β’ Αντιπρόεδρος: κα. Yana TOOM (Renew Europe, Εσθονία)
Γ’ Αντιπρόεδρος: κος. Ryszard CZARNECKI (Συντηρητικοί, Πολωνία)
Δ’ Αντιπρόεδρος: κα. Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO (Σοσιαλιστές, Ισπανία)

Γιάννης Στέλιος Παπαδόπουλος
Email: jskpapadopoulos@gmail.com

Related

What's hot? 4156894021493381881

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item