Στις 9 Μαΐου ξεκινά η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ιδέες της για την προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία αναμένεται...


Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ιδέες της για την προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου 2020, και να διαρκέσει δύο χρόνια. 

Η εκδοθείσα ανακοίνωση αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής στην ήδη έντονη συζήτηση γύρω από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης — ένα εγχείρημα που εξαγγέλθηκε από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της, με σκοπό να παρασχεθούν στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι' αυτούς. Η διάσκεψη θα βασιστεί σε εμπειρίες του παρελθόντος, όπως οι διάλογοι με τους πολίτες, ενώ παράλληλα θα εισαγάγει ευρύ φάσμα νέων στοιχείων για μεγαλύτερη προβολή και ενίσχυση των τρόπων με τους οποίους τα άτομα θα μπορούν να διαμορφώνουν τη μελλοντική δράση της ΕΕ. Η διάσκεψη θα δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθεί μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής και δομημένη συζήτηση με πολίτες από διαφορετικά περιβάλλοντα και από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέχεια στο αποτέλεσμα. 

Η Επιτροπή προτείνει δύο παράλληλους άξονες εργασίας για τις συζητήσεις. Ο πρώτος θα πρέπει να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες της ΕΕ και στο τι θα πρέπει να επιδιώξει η Ένωση: εν προκειμένω περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης, η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μας, η ενίσχυση της φωνής της ΕΕ στον κόσμο, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών θεμελίων της Ένωσης. Ο δεύτερος άξονας θα πρέπει να επικεντρώνεται στην εξέταση θεμάτων που σχετίζονται συγκεκριμένα με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα θεσμικά ζητήματα: ιδίως του συστήματος των κορυφαίων υποψηφίων και των υπερεθνικών ψηφοδελτίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατήρησε τα εξής: «Οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Συνεπώς, επιθυμία μου είναι όλοι οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν ενεργά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ένωση του αύριο.» 

Η Ντούμπραβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές και το αίτημα για ανάληψη δράσης που προέκυψε από αυτές. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική ευκαιρία να προβληματιστούμε μαζί με τους πολίτες, να τους ακούσουμε, να συνεργαστούμε, να δώσουμε απαντήσεις και εξηγήσεις. Θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ανθρώπων που υπηρετούμε. Είναι ευκαιρία να δείξουμε στους ανθρώπους ότι η φωνή τους μετράει στην Ευρώπη.» 


Ένα νέο δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς συζήτηση 

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τη διάσκεψη ως φόρουμ στο οποίο εφαρμόζεται προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, όπου έχουν πρόσβαση πολίτες πέρα από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, από κάθε γωνιά της Ένωσης. Καλούνται να συμμετάσχουν και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί εταίροι, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών. Μια πολυγλωσσική επιγραμμική πλατφόρμα θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια της συζήτησης και θα στηρίξει την ευρύτερη συμμετοχή. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αναλάβει τις πλέον αποτελεσματικές δράσεις, από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να ενσωματώσει τις ιδέες και τις παρατηρήσεις των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ. 

Ιστορικό 

Όλα τα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων θα συμβάλουν στην επιτυχία της διάσκεψης· η Αντιπρόεδρος κ. Σούιτσα θα ηγηθεί των εργασιών της Επιτροπής για τη διάσκεψη με την υποστήριξη της Αντιπροέδρου κ. Γιούροβα όσον αφορά το θεσμικό σκέλος και του Αντιπροέδρου κ. Σέφτσοβιτς όσον αφορά τη διερεύνηση προοπτικών και τη διοργανική πλευρά. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προετοιμάζουν επίσης τη συμβολή τους στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2020, ζητείται να υπάρξει ανοικτή και διαφανής διαδικασία που να ακολουθεί συμμετοχική, ισορροπημένη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση έναντι των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών. Στο μεταξύ, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019, η κροατική Προεδρία καλείται να αρχίσει τις εργασίες για τη διαμόρφωση της θέσης του Συμβουλίου. Η ίδια η κροατική Προεδρία έχει συμπεριλάβει τη διάσκεψη στις προτεραιότητές της. 

Στη συνέχεια, είναι ζωτικής σημασίας τα τρία θεσμικά όργανα να συνεργαστούν με σκοπό να καταλήξουν σε κοινή δήλωση για τον προσδιορισμό των στόχων, της διάρθρωσης, του πεδίου εφαρμογής και του χρονοδιαγράμματος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, καθώς και για τον καθορισμό αρχών και στόχων κατόπιν κοινής συμφωνίας. Τη δήλωση αυτή θα μπορούν να τη συνυπογράψουν αργότερα και άλλα μέρη, όπως θεσμικά όργανα, οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι φορείς. Τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια και φορείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διάσκεψη και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις που σχετίζονται με αυτήν. Η Επιτροπή υπογραμμίζει σήμερα στη συμβολή της ότι δεσμεύεται να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα και τις συστάσεις των διαφόρων συζητήσεων. 

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει η διάσκεψη να ξεκινήσει επίσημα την Ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου 2020 — 70 έτη μετά την υπογραφή της Διακήρυξης Schuman και 75 έτη μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Related

What's hot? 605811457154053959

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ HERBERT DORFMANN

ΑΡΘΡΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ HERBERT DORFMANN
"Ο πρωτογενής τομέας είναι η λύση, όχι το πρόβλημα"

FACEBOOK

TWITTER

item