Απαντήσεις Κομισιόν προς Παπαδημούλη για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Ελίζα Φερέιρα , αρμόδιας Επιτρόπου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, στην ερώτηση του Αντιπροέδρο...


Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Ελίζα Φερέιρα, αρμόδιας Επιτρόπου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών στόχων για τη βιομηχανική μετάβαση. 

Με αφορμή την σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, τα πορίσματα της οποίας εγκρίθηκαν από την επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Οκτώβριος 2019), ο Δημ. Παπαδημούλης ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν "πώς θα επεκτείνει τις πρωτοβουλίες της για τη βιομηχανική μετάβαση σε κράτη μέλη με υψηλή ανεργία, όπως η Ελλάδα", προκειμένου να αντιμετωπιστούν "οι προκλήσεις του οικονομικού εκσυγχρονισμού και οι επακόλουθες απώλειες σε θέσεις εργασίας". Στην απάντησή της, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η Κομισιόν προτείνει την περίοδο 2021-2027 "να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική χρήση του ΕΤΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου", ενώ υπογραμμίζει: "Για τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα θα παρασχεθεί βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ η στήριξη που θα παρέχεται θα συντονίζεται μέσω μίας πλατφόρμας δίκαιης μετάβασης. Έτσι θα αξιοποιηθεί το έργο της πλατφόρμας για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση, η οποία στηρίζει τις περιφέρειες παραγωγής ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ"

Στην ερώτηση για το "πώς η Κομισιόν προτίθεται να αξιοποιήσει τις συστάσεις του ΟΟΣΑ κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο των οποίων διατίθενται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ", η Κομισιόν θυμίζει πως κατέβαλε επιχορηγήσεις ύψους 300.000 ευρώ σε κάθε πιλοτικό έργο για τη διεξαγωγή σχετικών πειραματικών δράσεων μεγάλης εμβέλειας, και απαντά πως "η έκθεση του ΟΟΣΑ παρέχει στις περιφέρειες εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και υποστηρίζει το προπαρασκευαστικό τους έργο για την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου της έξυπνης εξειδίκευσης που πρότεινε η Επιτροπή ως προϋπόθεση για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2021-27". 

Τέλος, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση των στόχων της βιομηχανικής μετάβασης στο σύνολο των κρατών μελών, κατά την πρηγούμενη περίοδο 2014-2020, η Επίτροπος Φερέιρα απαντά πως η σχετική αξιολόγηση θα περιλαμβάνεται στις εκθέσεις ανά χώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2020, και "θα αποτελέσει τη βάση για διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με τη στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και θα παράσχει κατευθύνσεις για τον προγραμματισμό".

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση: 

"Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Θέμα: Προετοιμασία της ΕΕ για τη βιομηχανική μετάβαση 

Στην τελευταία έκθεση για τη βιομηχανική μετάβαση στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ο ΟΟΣΑ παρουσιάζει τρόπους για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εμποδίων κατά τη διαδικασία. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της αντίστοιχης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη βιομηχανική μετάβαση (Ιούλιος 2017), και τα πορίσματά της εγκρίθηκαν από την επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Οκτώβριος 2019). Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας 2 κρατών μελών και 10 ευρωπαϊκών περιφερειών με τον ΟΟΣΑ και την Επιτροπή, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, την άρση επενδυτικών φραγμών, τον εφοδιασμό των εργαζομένων με δεξιότητες και την προετοιμασία για βιομηχανικές/κοινωνικές αλλαγές. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1 Πώς προτίθεται να αξιοποιήσει τις συστάσεις του ΟΟΣΑ κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο των οποίων διατίθενται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ; 

2 Πώς αποτιμά την υλοποίηση των στόχων της βιομηχανικής μετάβασης στο σύνολο των κρατών μελών για την περίοδο 2014-2020, ιδίως ως προς την ενίσχυση της εξειδίκευσης των εργαζομένων στην ΕΕ, την προώθηση της καινοτομίας, και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης; 

3 Πώς θα επεκτείνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε κράτη μέλη με υψηλή ανεργία, όπως η Ελλάδα, δεδομένου ότι συνομολογεί τις προκλήσεις του οικονομικού εκσυγχρονισμού και τις επακόλουθες απώλειες σε θέσεις εργασίας;"

Απάντηση της κ. Ferreira εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (10.3.2020)

"Η Επιτροπή εγκαινίασε την πιλοτική δράση «Περιφέρειες σε βιομηχανική μετάβαση», προκειμένου να προσδιοριστούν νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιομηχανικής μετάβασης. Η Επιτροπή ζήτησε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να διεξαγάγει αξιολόγηση από ομοτίμους, παρέσχε στήριξη από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τις βιομηχανικές αλλαγές και κατέβαλε επιχορηγήσεις ύψους 300.000 ευρώ σε κάθε πιλοτικό έργο για τη διεξαγωγή πειραματικών δράσεων μεγάλης εμβέλειας. 

Η έκθεση του ΟΟΣΑ παρέχει στις περιφέρειες εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και υποστηρίζει το προπαρασκευαστικό τους έργο για την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου της έξυπνης εξειδίκευσης που πρότεινε η Επιτροπή ως προϋπόθεση για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περίοδο 2021-27. 

Οι εκθέσεις ανά χώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2020 θα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις της μετάβασης που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες, καθώς και τις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες. Όπως αποτυπώνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, η εν λόγω αξιολόγηση θα αποτελέσει τη βάση για διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με τη στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και θα παράσχει κατευθύνσεις για τον προγραμματισμό. 

Η Επιτροπή προτείνει τα διδάγματα που θα αντληθούν από αυτήν την πιλοτική δράση να συνεκτιμηθούν από όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας κατά την περίοδο 2021-2027, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική χρήση του ΕΤΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Για τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα θα παρασχεθεί βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ η στήριξη που θα παρέχεται θα συντονίζεται μέσω μίας πλατφόρμας δίκαιης μετάβασης. Έτσι θα αξιοποιηθεί το έργο της πλατφόρμας για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση, η οποία στηρίζει τις περιφέρειες παραγωγής ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ."

Related

What's hot? 8176054430043318314

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item