ΕΟΚΕ: "Σήμερα είτε είμαστε μια Ένωση είτε δεν είμαστε τίποτα"

Η επιδημία COVID-19 μετατρέπεται σε ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αριθμητικά στοιχεία και μέτρα που μεταβάλλονται ...


Η επιδημία COVID-19 μετατρέπεται σε ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αριθμητικά στοιχεία και μέτρα που μεταβάλλονται διαρκώς σε ολόκληρη την Ευρώπη και ανά τον κόσμο, η οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Ποτέ άλλοτε, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η παγκόσμια κοινότητα δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τόσο δραματική κρίση. Καμία κυβέρνηση, στην Ευρώπη ή αλλού, δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να φανταστεί ότι θα μπορέσει να καταπολεμήσει μόνη της μια τέτοια πανδημία. Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να συσπειρώσουν τις δυνάμεις τους, να αλληλοβοηθηθούν και να αναλάβουν συντονισμένες δράσεις. Μια αποσπασματική προσέγγιση των επιμέρους κρατών μελών θα μας οδηγήσει αναμφίβολα στο χείλος του γκρεμού. Εάν οι χειρισμοί μας αποδειχθούν εσφαλμένοι, μπορεί να μην μας δοθεί δεύτερη ευκαιρία για διορθωτικές κινήσεις.

Καθώς οι σκέψεις μας συνοδεύουν όσους πλήττονται άμεσα από την πανδημία, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που μάχονται για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, και όχι μόνο στον τομέα της υγείας, επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος και αίσθημα ευθύνης. Οι προσπάθειές τους πρέπει να υποστηριχθούν και να επαινεθούν, με παράλληλη διασφάλιση ενδεδειγμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να μεριμνήσουν για την ισότιμη διανομή του ιατρικού εξοπλισμού σε όλα τα πληγέντα κράτη μέλη. Η επιδημία COVID-19 καταδεικνύει την επιτακτική και θεμελιώδη ανάγκη ενίσχυσης ενός οικουμενικού και αλληλέγγυου συστήματος δημόσιας υγείας, με μέλημα τη διασφάλιση της πρόσβασης κάθε πολίτη σε υπηρεσίες υγείας.

Η αλληλεγγύη πρέπει όμως να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα. Οι πολίτες της ΕΕ χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, ικανά να προωθήσουν επειγόντως μια συντονισμένη και κοινή αντίδραση για την αναχαίτιση της επιδημίας του κορονοϊού. Η μέγιστη δυνατή συγκράτηση της εξάπλωσης του κορονοϊού θα αποτρέψει την υπερβολική επιβάρυνση των εθνικών μας συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ταυτόχρονα θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε χρόνο για την ανάπτυξη εμβολίου και δυνητικών θεραπευτικών αγωγών.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή χαιρετίζει την πρώτη δέσμη μέτρων που προτάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, ως ένα πρώτο κοινό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επικροτούμε την επείγουσα διαδικασία ομόφωνης έγκρισης των εν λόγω μέτρων από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή τους.

Γνωρίζουμε, από την εμπειρία του παρελθόντος, ότι η νομισματική πολιτική δεν επαρκεί από μόνη της και ότι τα εθνικά μέτρα είναι ελλιπή. Η ανάληψη ταχείας και από κοινού δράσης αποτελεί τη μοναδική αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση μιας κρίσης που μας επηρεάζει όλους.

Η παρούσα κρίση απαιτεί αλλαγή πλεύσης και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την επίδειξη αλληλεγγύης και την ανάληψη συντονισμένων ενεργειών και δράσεων. Θέτει υπό δοκιμασία την ευρωπαϊκή ενότητα. Ήρθε πλέον η ώρα να δείξουμε αν είμαστε πραγματική Ένωση ή όχι.

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για συντονισμό και συνοχή λόγω έκτακτων συνθηκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για έκτακτη περίσταση που απαιτεί τη λήψη έκτακτων μέτρων. 

Η ΕΕ οφείλει πρωτίστως να διασφαλίσει στο έπακρο τον εφοδιασμό των συστημάτων υγείας μας, με τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και με την εξασφάλιση κατάλληλου συντονισμού για την υποστήριξη της άμεσης δράσης των κρατών μελών με σκοπό την αναχαίτιση και την καταπολέμηση της πανδημίας.

Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης μέσω της οποίας η ΕΕ θα μπορέσει να αναλάβει την ευθύνη για ουσιαστικό μερίδιο της συνολικής προσπάθειας έκτακτης ανάγκης. Αυτό προϋποθέτει την εξεύρεση των απαιτούμενων μέσων για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους της ΕΕ, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς ως προς τη χρήση του ενωσιακού προϋπολογισμού. 

Επιπλέον, εφόσον καταστεί αναγκαίο, θα πρέπει τα χρηματιστήρια να προστατευθούν και το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ να μειωθεί στο 0 % (ή χαμηλότερο) όπως συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν παραστεί ανάγκη, η ΕΚΤ πρέπει να είναι έτοιμη να επεκτείνει την ποσοτική χαλάρωση και οι τράπεζες να έχουν δυνατότητα χορήγησης δανείων σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με μηδενικό ―ή και ακόμη χαμηλότερο― επιτόκιο. 

Τα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής πρέπει, επί του παρόντος, να διαφέρουν από εκείνα που θα απαιτούνταν σε περίπτωση φυσιολογικής κυκλικής επιβράδυνσης. Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα, ανεξαρτήτως του επιπέδου του τρέχοντος χρέους τους

Απαιτείται ένας «χρυσός κανόνας» για την εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο όλων των δαπανών που καθίστανται επί του παρόντος αναγκαίες, με στόχο την υπερνίκηση της τρέχουσας κρίσης και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ορθή τροχιά. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, και όπως έχει ήδη εξαγγείλει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων θα πρέπει να αποφανθεί ρητά ότι όλες οι προσωρινές πρόσθετες δημόσιες δαπάνες κάθε κράτους μέλους, εξαιτίας της εκδήλωσης της υγειονομικής κρίσης, θα αφαιρεθούν από τις δημόσιες δαπάνες του 2020, καθώς και από το αντίστοιχο δημόσιο έλλειμμα κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ).

Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να προτείνουν σαφείς πολιτικές για τη στήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να είναι σε θέση να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο απασχόλησης και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας τους μετά την πάροδο της πανδημίας και, εφόσον χρειαστεί, να εφαρμόσουν μεταβατικά μέτρα και πολιτικές. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ είναι απολύτως αναγκαία, όπως ορθά επιδιώχθηκε ήδη από ορισμένα κράτη μέλη. Η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, και όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας και των αυτοαπασχολούμενων. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων οφείλουν επιτέλους να αναλάβουν δράση για την έγκριση ενός φιλόδοξου ΠΔΠ, το οποίο πρέπει να συνάδει με τις προσδοκίες των πολιτών, με τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τις δεσμεύσεις του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και να ενδείκνυται για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς συστημικής κρίσης. Η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα συνεχίσει να αποτελεί αμοιβαία επωφελή λύση για την επιτάχυνση της αναγκαίας οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής μετάβασης, μετά την πάροδο αυτής της επείγουσας ανάγκης. Πρόκειται για συγκυρία έκτακτης ανάγκης που απαιτεί αποφασιστική δράση από την οποία εξαρτάται η ακεραιότητα της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο σφάλμα θα ήταν να αντιδράσουμε ακολουθώντας την πεπατημένη οδό ή προβαίνοντας σε ημίμετρα. Δεν είναι ώρα για μονομερείς ενέργειες, για επίρριψη ευθυνών ή για διχασμούς. Ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ παρέχει την αμέριστη υποστήριξή της στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία δήλωσε ορθά ότι «πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για τη στήριξη των Ευρωπαίων και της ευρωπαϊκής οικονομίας». Μόνο μια πιο αποτελεσματική και ενωμένη Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις διάφορες κρίσεις και να στηρίξει τους πολίτες και την οικονομία της.

Related

What's hot? 4979143722738961642

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item