Νέα δέσμη μέτρων από την Επιτροπή για την κινητικότητα ταλέντων και δεξιοτήτων στην ΕΕ

Η Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για την κινητικότητα των ταλέντων και των δεξιοτήτων ώστε να κατ...


Η Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο δέσμης μέτρων για την κινητικότητα των ταλέντων και των δεξιοτήτων ώστε να καταστεί η ΕΕ πιο ελκυστική για τα ταλέντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και να διευκολυνθεί η κινητικότητα στο εσωτερικό της. Τα μέτρα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν μια νέα ευρωπαϊκή δεξαμενή ταλέντων, που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή τους εργοδότες της ΕΕ με τα άτομα που αναζητούν εργασία σε τρίτες χώρες, καθώς και μέτρα για την προώθηση της αναγνώρισης των προσόντων και της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων. Τα μέτρα αυτά είναι τα κυριότερα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. 

Ελλείψεις δεξιοτήτων εξακολουθούν να υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ, σε διάφορους τομείς και σε διάφορα επίπεδα δεξιοτήτων. Η βούληση της ΕΕ να καλύψει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της εκδηλώνεται με τις αδιάλειπτες προσπάθειες που καταβάλλονται για αναβάθμιση των δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων του εγχώριου εργατικού δυναμικού της ΕΕ προς όφελος της ενιαίας αγοράς. Όμως για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπιστώνονται στα κράτη μέλη, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να προσελκύσει δεξιότητες και ταλέντα από ολόκληρο τον κόσμο. Για να στεφθεί αυτή η προσέγγιση με επιτυχία, η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύει τα ταλέντα και να κρατάει εκείνα που της είναι απαραίτητα. Η ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού με τρίτες χώρες-εταίρους μπορεί επίσης να είναι επωφελής για τις χώρες αυτές, διότι έτσι τροφοδοτείται η εμπειρογνωσία και στηρίζεται η οικονομία της χώρας καταγωγής.

Οι παρακάτω πρωτοβουλίες θα στηρίξουν τα κράτη μέλη στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για την προσέλκυση ταλέντων: 

Δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ — Διευκόλυνση των προσλήψεων από χώρες εκτός ΕΕ

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δεξαμενής ταλέντων ώστε να διευκολυνθεί η πρόσληψη ατόμων από τρίτες χώρες που αναζητούν εργασία σε επαγγέλματα στα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για ένα καινοτόμο μέτρο, για την πρώτη πλατφόρμα αυτού του είδους στην ΕΕ, που διευκολύνει και επιταχύνει τις διεθνείς προσλήψεις, με σκοπό να εξασφαλίσει στους εργοδότες πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή δεξιοτήτων και ταλέντων. Η συμμετοχή στη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ θα είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη, τα οποία θα στηρίξουν τη διαχείριση της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης και μετανάστευσης στα κράτη μέλη και θα περιλαμβάνει ισχυρές διασφαλίσεις που θα εγγυώνται δίκαιες συνθήκες πρόσληψης και εργασίας. 

Η δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ θα στηρίξει επίσης τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων για την προσέλκυση ταλέντων. Πρόκειται για εξατομικευμένες εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες, οι οποίες εξασφαλίζουν κινητικότητα για εργασία ή κατάρτιση. Οι αιτούντες εργασία που έχουν αναπτύξει τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης θα λαμβάνουν μια «κάρτα εταιρικής σχέσης», ορατή στους συμμετέχοντες εργοδότες, η οποία θα πιστοποιεί τα προσόντα τους. Οι δυνατότητες για νόμιμη μετανάστευση αναμένεται να αποθαρρύνουν την παράτυπη μετανάστευση, πρέπει δε να συμβαδίζουν με την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της επανεισδοχής. 

Ευκολότερη και ταχύτερη αναγνώριση των προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες

Η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και της επικύρωσης των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες αποτελεί βασικό παράγοντα διευκόλυνσης για τους εργοδότες που αναζητούν ειδικευμένους εργαζόμενους, καθώς και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της ΕΕ και την ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής. 

Η Επιτροπή συνιστά δέσμη μέτρων για την απλούστευση και την επιτάχυνση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών. Τα μέτρα αυτά θα εκσυγχρονίσουν το ισχύον σύστημα αναγνώρισης της ΕΕ και θα το φέρουν πιο κοντά στο σύστημα που έχει θεσπιστεί για τους υπηκόους της ΕΕ που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. 

Στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των εθνικών αρχών αναγνώρισης να απλουστεύουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες, βελτιώνοντας τη συγκρισιμότητα των τίτλων προσόντων τρίτων χωρών και τον τρόπο αξιολόγησης των δεξιοτήτων των ατόμων που αναζητούν εργασία. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η ταχεία και αξιόπιστη λήψη αποφάσεων αναγνώρισης για την πλήρωση των κενών θέσεων σε επαγγέλματα στα οποία διαπιστώνονται ελλείψεις στην ΕΕ, ιδίως σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα προτεραιότητας. 

Η μαθησιακή κινητικότητα μπορεί να γίνει μια ευκαιρία για όλες και όλους

Η προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου «Η Ευρώπη σε κίνηση — ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας για όλες και όλους» αποσκοπεί στην τόνωση της κινητικότητας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη μαθησιακή κινητικότητα εντός της ΕΕ αναπόσπαστο μέρος όλων των διαδρομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, από τη σχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως τη μαθητεία, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ενηλίκων, καθώς και τις ανταλλαγές νέων. 

Η Επιτροπή προτείνει να τεθούν νέοι φιλόδοξοι στόχοι για το 2030: αύξηση του ποσοστού της εμπειρίας κινητικότητας σε τουλάχιστον 25 % για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον 20 % για τους εκπαιδευόμενους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες και τουλάχιστον 15 % για τους εκπαιδευόμενους επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η πρόταση προωθεί επίσης την ελκυστικότητα της ΕΕ ως προορισμού μάθησης για ταλέντα από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τη γεωπολιτική διάσταση του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Βασίζεται στις συγκεκριμένες συστάσεις που διατύπωσε η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα, περιλαμβάνει δέσμευση της Επιτροπής να παρακολουθεί και να στηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για τη συγκεκριμένη υλοποίηση των στόχων.

Related

What's hot? 5750262481621837522

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item