Νέο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για δεξιότητες και εκπαίδευση ύψους 50 εκατ. ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτουν σε εφαρμογή νέο πιλοτικό μηχανισμό εγγυήσεων για τη βελτίωση της ...


Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτουν σε εφαρμογή νέο πιλοτικό μηχανισμό εγγυήσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση ατόμων και οργανισμών που επιθυμούν να επενδύσουν στις δεξιότητες και την εκπαίδευση. Το πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ θα στηρίξει χρηματοδότηση για σπουδαστές και εκπαιδευομένους, επιχειρήσεις που επενδύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων τους και οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση» είναι μια νέα πρωτοβουλία δανειοληπτικής χρηματοδότησης που προορίζεται για την τόνωση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες — ως μέρος της λύσης για την απασχόληση περισσότερων ατόμων και την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Θα στηρίξει επιχειρήσεις και σπουδαστές στη διάρκεια της κρίσης αλλά και μετά, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη μπορεί να αναπτυχθεί και να παραμείνει στο τιμόνι των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων, να αναπτύξει περαιτέρω την οικονομία της που βασίζεται στη γνώση και να επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψή της. 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Με δυναμική κινητοποίησης 200 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, το πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση» αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και οικονομιών, κατά τη διαδικασία ανάκαμψης της ΕΕ από την πανδημία COVID-19. Μπορεί να προσφέρει την υποστήριξη που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ευκαιριών μάθησης και δεξιοτήτων σε ορισμένους από τους πλέον σημαντικούς τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η ψηφιακή και η πράσινη οικονομία. Το άνοιγμα της χρηματοδότησης σε εκπαιδευομένους, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς θα επιτρέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις να αποκομίσουν οφέλη.» 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤαΕ, κ. Αλέν Γκοντάρ, δήλωσε τα εξής: «Οι επενδύσεις σε δεξιότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική σύγκλιση. Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση», το οποίο εγκαινιάζεται σήμερα, προσφέρει σε σπουδαστές και επιχειρήσεις νέες δυνατότητες για την εξεύρεση της στήριξης που απαιτείται για να εξελιχθούν, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις που συνδέονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς εκπομπές άνθρακα.­­ Βελτιώνοντας την πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούμε να στηρίξουμε τη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού που θα προσαρμόζεται περισσότερο σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, κάτι που έχει κρίσιμη σημασία στην παρούσα περίοδο κρίσης.» 

Στη δοκιμαστική φάση του, το πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση» θα παρέχει εγγύηση της ΕΕ ύψους έως 50 εκατ. ευρώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ενεργοποιώντας δανειοληπτική χρηματοδότηση για έργα δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με στόχο την κινητοποίηση πάνω από 200 εκατ. ευρώ σε συνολική χρηματοδότηση. Τα ενδιαφερόμενα χρηματοδοτικά ιδρύματα ή οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, απαντώντας στην ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει το ΕΤΕ. Αρμόδιο για την επιλογή των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών είναι το ΕΤΕ. 

Το ΕΤΕ θα παρέχει δωρεάν ανώτατη εγγύηση πρώτης ζημίας (ή αντεγγύηση) σε επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές για τη δημιουργία νέων χαρτοφυλακίων δανειοληπτικής χρηματοδότησης για σπουδαστές και επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμοι σπουδαστές και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε διάφορα είδη χρηματοδότησης (π.χ. δάνεια, αναβολή πληρωμής, δάνεια που συνδέονται με το εισόδημα κ.λπ.) μέσω ειδικών χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, όπως χρηματοδοτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία εγγυάται η ΕΕ. Τέλος, χάρη στην εγγύηση, οι τελικοί δικαιούχοι θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με καλύτερους όρους. 

Η πρωτοβουλία θα εφαρμοστεί πιλοτικά το 2020 με στόχο να καταστεί, μετά το 2020, βασικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ (2021-2027). Θα παρασχεθεί επίσης στήριξη για την ανάπτυξη ικανότητας, από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών, για την προβολή του πιλοτικού προγράμματος. 

Βασικές πληροφορίες 

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση» αποσκοπεί στη στήριξη των ακόλουθων τελικών δικαιούχων: 

 Άτομα (σπουδαστές και εκπαιδευόμενοι) που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους μέσω της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και άλλων μορφών εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων. Το πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τις δεξιότητες και την εκπαίδευση» θα στηρίζει επίσης την κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευομένων που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό της κατοικίας τους. 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συμβάλλουν σ' αυτές τις προσπάθειες μετασχηματισμού των δεξιοτήτων και τις διευκολύνουν, επενδύοντας στη βελτίωση του συνόλου δεξιοτήτων και στη χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων του εργατικού τους δυναμικού. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της επιχείρησης, με παράλληλη διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης ή της ανάπτυξης έργων στον τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος τους είναι η σημαντική βελτίωση του οικοσυστήματος της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, προσχολικές υπηρεσίες και παρόμοιοι οργανισμοί.

Related

What's hot? 3685597944958648866

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item